ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 03.07.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Με τον πρόσφατο νόμο 4935/2022 μπορεί να εκπίπτουν τα έξοδα τόκων δανείου που ελήφθη για την εξαγορά συμμετοχών.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη εταιρία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρίας, οι οποίες πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών. Η έκπτωση αυτή επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρίας, της οποίας οι συμμετοχές μεταβιβάζονται, και της αποκτώσας τις συμμετοχές εταιρίας που αποκτά τις συμμετοχές, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ, και β) το συνολικό ποσό των δαπανών, που εκπίπτουν, δεν υπερβαίνει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρίας, που αποκτά τις συμμετοχές, κατά την τελευταία τριετία προ της απόκτησης των εταιρικών συμμετοχών. Οι ως άνω προϋποθέσεις για την αναγνώριση των δαπανών δεν απαιτείται να συντρέχουν, εάν η εταιρία που αποκτά τις συμμετοχές, δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της ή δεν έχει άλλη δραστηριότητα εκτός της συμμετοχής.

Με τον ίδιο νόμο σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρίας σε τρίτο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Η απαλλαγή ισχύει εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρίας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000 ευρώ, β) η μεταβίβαση των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρίας σε τρίτο αφορά σε στοιχεία, που μεταφέρθηκαν από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, και πραγματοποιείται εντός πενταετίας από την ημερομηνία, κατά περίπτωση, ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιριών κατά τον ν. 4601/2019 ή την πραγματοποίηση της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία και γ) η συνολική αξία των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρίας, που μεταβιβάζονται, όπως αυτή προκύπτει κατόπιν αποτίμησης σύμφωνα είναι ίση ή μικρότερη από το 20% του μέσου κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων της τελευταίας τριετίας.

Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή, παρατάθηκε η εφαρμογή του μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, αγαθά προστασίας κατά του COVID-19 όπως μάσκες προστασίας, γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά διαλύματα και μαντηλάκια θα υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% έως τις 31-12-2022. Ακόμα, τα εισιτήρια κινηματογράφων, η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, εστιατορίων καθώς και η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια θα συνεχίσουν να υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13% μέχρι τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών υπάγονται εξαιρετικά στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%.


Υποχρεωτική η έκδοση Απολογισμών ESG για τις εταιρίες

Υποχρεωτική η έκδοση Απολογισμών ESG για τις εταιρίες

Read this article

 

Σε αναστολή χρήσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών μπορεί να προβεί η φορολογική διοίκηση.

Ειδικότερα, η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. επιχείρησης που διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εφόσον έχει η επιχειρηματική δραστηριότητα παύσει ή έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή, μέσω δόλιας παραβίασης φορολογικών διατάξεων που αναπόφευκτα οδηγούν στην αποφυγή απόδοσης φόρων. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και η άρνηση του φορολογούμενου να παράσχει πρόσβαση σε αιτούμενα από την Φορολογική Διοίκηση έγγραφα και αντίγραφα βιβλίων. Στις περιπτώσεις αυτές, η φορολογική διοίκηση προειδοποιεί εγγράφως για την πρόθεση αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. και σε περίπτωση μη παροχής εξηγήσεων προχωρά στην αναστολή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μη δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, την έκπτωση από την λήψη πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας καθώς και την ανικανότητα μεταβολής στοιχείων μητρώου (ΠΟΛ.1088/2017).

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης μέσω επιδότησης παγίων δαπανών με τη μορφή έκπτωσης από φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.

Συγκεκριμένα, πέραν των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, με πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής Απόφασης παρέχεται πλέον δικαίωμα έκπτωσης και από κάθε επιπρόσθετη φορολογική οφειλή, τέλος, εισφορά, πρόστιμο και χρηματικές κυρώσεις που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση προς συμψηφισμό των οφειλών συνιστά να έχει λάβει χώρα η βεβαίωση αυτών από τη φορολογική διοίκηση μέχρι την 30η Ιουνίου 2022. Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης πλέον και με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές (ΓΔΟΥ 31/2022).

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας