ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 26.06.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Θα εκπίπτουν φορολογικά διπλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση για τα επόμενα τρία έτη 2023, 2024 και 2025.

Η εφαρμογή της υπερέκπτωσης εμπίπτει σε δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τιμολόγιο από επιχειρήσεις με συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή με κωδικούς βάσει του συστήματος ταξινόμησης της Νίκαιας (NCL) αν πρόκειται για επιχειρήσεις της αλλοδαπής. Από την εν λόγω έκπτωση εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Κατόπιν, της ψήφισης του νομοσχεδίου, τα συναρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ θα προβούν σε εξειδίκευση των δαπανών, των κατηγοριών των δικαιουμένων της ενίσχυσης επιχειρήσεων καθώς και των προϋποθέσεων συμβατότητας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως αν προκύψουν ζημιές για την επιχείρηση για καθένα από τα έτη της ρύθμισης, αυτές μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη κατά κανόνα στην επόμενη 5ετία κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 ΚΦΕ.


Η διαμόρφωση των πολλαπλασιαστών EBITDA στις συμφωνίες εξαγορών μικρότερων επιχειρήσεων

Η διαμόρφωση των πολλαπλασιαστών EBITDA στις συμφωνίες εξαγορών μικρότερων επιχειρήσεων

Read this articleΤο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτρεψε στην Τσεχική Δημοκρατία να εφαρμόσει απαλλαγές από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 85 χιλ. ευρώ.

Αφορά το ανώτατο όριο απαλλαγής υποχρέωσης υποβολής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα έως 85.000 ευρώ. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την απαλλαγή των φορολογούμενων με ΦΠΑ φυσικών προσώπων των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα, καθώς και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Επιπροσθέτως, επιτρέπονται ειδικά μέτρα που θα μειώσουν τις υποχρεώσεις ΦΠΑ, εξαλείφοντας τις διοικητικές πιέσεις και τις δαπάνες συμμόρφωσης τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις φορολογικές αρχές. Την ίδια χρονική περίοδο, στην χώρα μας η αντίστοιχη απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ αφορά στους υποκείμενους, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν συνολικά ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αύξηση του ορίου απαλλαγής του Φ.Π.Α., ρύθμιση που θα καταστήσει τις μικρές επιχειρήσεις πιο θελκτικές και ενδεχομένως να αποτελέσει κίνητρο φορολογικής συμμόρφωσης που θα δώσει έσοδα από τον φόρο εισοδήματος.


Σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης μπορούν να τεθούν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα, αν το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης εντός ενός έτους από την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί ο Α.Φ.Μ. του ή δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των νόμιμων προθεσμιών, τότε τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης. Περαιτέρω, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. έχει πλέον την δυνατότητα να προβαίνει σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές εάν μετά από έλεγχο διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που παρέλειψε ο υπόχρεος να καταχωρίσει. Σημειώνεται ότι πλέον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των προθεσμιών και των διαδικασιών ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς εκτός από το καθεστώς αναστολής, για ορισμένα είδη παραβάσεων, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από €100 έως €100.000 (ν. 4919/20220).

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

Δείτε περισσότερα