Με το παρόν newsletter καθιερώνεται από την Grant Thornton η έκδοση μίας σειράς από ενημερώσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Το συγκεκριμένο "ΕΛΠ Newsletter" αποτελεί μία αναφορά στα σημαντικότερα σημεία του νέου νόμου.

Οι επόμενες εκδόσεις που θα ακολουθήσουν, θα αφορούν συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και επεξήγησης.