Διαδικασία Πρώτης Εφαρμογής των νέων ΕΛΠ

Το δεύτερο αυτό “ΕΛΠ Newsletter” αποτελεί μία αναφορά στην διαδικασία της πρώτης εφαρμογής των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που θα εφαρμόσουν στις αρχές του 2016 όλες οι οντότητες που είναι υποκείμενες στον Ν. 4308/2014 κατά την διαδικασία σύνταξης των Οικονομικών τους Καταστάσεων για τη χρήση 2015.