Το τρίτο αυτό “ΕΛΠ Newsletter” αποτελεί μία αναφορά των σημαντικότερων σημείων της Λογιστικής Οδηγίας Εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 που εξέδωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) τον Οκτώβριο του 2015.