Το “Financial Sector Insights” αποτελεί μία ενημερωτική έκδοση που συντάχθηκε από την ομάδα των Financial Services της Grant Thornton στην Ελλάδα.

Στην πρώτη μας έκδοση για αυτή τη χρονιά περιλαμβάνονται ορισμένα επίκαιρα θέματα που αγγίζουν τις επιχειρήσεις στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα σχετικά με:

  • την ανάγκη λήψης ή ενίσχυσης των μέτρων προστασίας κατά ενδεχόμενων ‘κυβερνο-επιθέσεων’,
  • την τρέχουσα κατάσταση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι αν και έχουν αμβλυνθεί, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ,
  • τις αλλαγές στις αρμοδιότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και
  • τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον ορισμό της αθέτησης (default definition).