Οι αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβουλίων αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα που προβάλλεται επανειλημμένα στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών και απασχολεί τόσο τις ίδιες τις εταιρίες όσο και τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι μέτοχοι και οι τράπεζες. Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρίες, έχουν εισαχθεί απαιτήσεις περί καθορισμού και διαφάνειας των αποδοχών, μέσω της Πολιτικής Αποδοχών καθώς και της Έκθεσης Αποδοχών, την οποία οι εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλλουν σε ετήσια βάση. Η Πολιτική Αποδοχών και η Έκθεση Αποδοχών συμβάλλουν στη διαφάνεια και στην αρχή του "say on pay," επιτρέποντας στους μετόχους να εκφράζουν τη γνώμη τους για τις αμοιβές των μελών Δ.Σ..

Συμπληρωματικά, ο νόμος 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών προσθέτει επιπλέον υποχρεώσεις στις εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εταιρίες, περιλαμβάνοντας κριτήρια για τη σημαντική αμοιβή ή παροχή.

Στο ως άνω πλαίσιο, η έρευνα της Grant Thornton παρουσιάζει μια σύνοψη των αποδοχών που δόθηκαν το 2022 στα μέλη Δ.Σ. καθώς και στα μέλη των Επιτροπών Δ.Σ., σε σύγκριση με το 2021, προσφέροντας παράλληλα σημαντική ερμηνεία τους. Επιπλέον, εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση για ενδεχόμενη συζήτηση και ανάλυση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατεβάστε την πλήρη έρευνα εδώ:

rich text with download pdf

Η έρευνα της Grant Thornton:

  • Αποτυπώνει τις κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των αμοιβών των μελών Δ.Σ. και των μελών Επιτροπών Δ.Σ. για το έτος 2022, εστιάζοντας σε σημαντικές πτυχές, όπως η συνολική αύξηση, η κατανομή των αμοιβών και η επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης στις δοθείσες αμοιβές.
  • Προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατανομής των εταιριών, βάσει των αμοιβών που δόθηκαν στα μέλη Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών Δ.Σ., ανά κεφαλαιοποίηση και ανά κλάδο δραστηριοποίησης.
  • Παρέχει σημαντική πληροφορία αναφορικά με την κατανομή των αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών Δ.Σ. στις εταιρίες, ωστόσο η απουσία στάθμισης και η περιορισμένη διαφάνεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, επισημαίνουν την ανάγκη για μια προσεκτική ερμηνεία των σχετικών αποτελεσμάτων.

 

Το διοικητικό συμβούλιο της κάθε εταιρίας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίβλεψη της διαχείρισης της εταιρίας, στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των μετόχων. Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποτελούν μια κρίσιμη πτυχή της εταιρικής διακυβέρνησης και είναι σημαντικό για τις εταιρίες να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ των αμοιβών που παρέχουν αλλά και της ευθυγράμμισης τους με την απόδοση της εταιρίας και τα συμφέροντα των μετόχων.