ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αθηνά Μουστάκη
By:
insight featured image
Contents

Το νέο κείμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης


Το νέο κείμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εισάγει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και βασίζεται στην αρχή «συμμόρφωσης ή εξήγησης».

Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2021 ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος συντάχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2013.

Ο Κώδικας απευθύνεται στις ελληνικές εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα καθώς και σε ελληνικές εταιρείες με αξίες που διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, όπως η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες έχουν επιλέξει να υπαχθούν στο Ν. 4706/2020.

Είναι πλήρως εναρμονισμένος με την κείμενη Νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, ενσωματώνοντας όλες τις υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4706/20. Επιπλέον περιγράφει Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και εισάγει διατάξεις αυτορρύθμισης, ενισχύοντας τη διαφάνεια με βάση την αρχή «συμμόρφωσης ή εξήγησης».

Διάρθρωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κώδικας διαρθρώνεται σε πέντε βασικά Μέρη καθώς και σε επιμέρους Ενότητες.

  1. Διοικητικό Συμβούλιο: περιγράφονται στοιχεία για το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη λειτουργία του.
  2. Εταιρικό Συμφέρον: περιγράφεται η υποχρέωση πίστης και επιμέλειας και γίνεται αναφορά σε θέματα βιωσιμότητας.
  3. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: γίνονται κατά κύριο λόγο συστάσεις για τα χαρακτηριστικά του.
  4. Μέτοχοι, Ενδιαφερόμενα μέρη: περιγράφονται θέματα που αφορούν στη γενική συνέλευση, τη συμμετοχή των μετόχων και τα ενδιαφερόμενα μέρη
  5. Οδηγίες σύνταξης δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης: παρατίθενται σχετικές κατευθύνσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε οι Εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες Πολιτικές και διαδικασίες που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο της Κείμενης Νομοθεσίας η οποία τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούλιο 2021, να διερευνήσουν το βαθμό συμμόρφωσης και υιοθέτησης των αρχών και βέλτιστων πρακτικών του νέου Κώδικα.

Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να υιοθετήσουν τον νέο κώδικα στα πλαίσια εναρμόνισης τους με το Ν.4706/2020, θα πρέπει να έχει ληφθεί έγκαιρα (πριν δηλαδή την 17/7/2021) σχετική απόφαση υιοθέτησης του νέου κώδικα ΕΚΕΔ από το Διοικητικό Συμβούλιο τους.

Περισσότερα για τον ΕΚΕΔ θα βρείτε στο σχετικό link.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά Άρθρα

View more