insight featured image
Αξιολόγηση ετοιμότητας εισαγωγής στο χρηματιστήριο
Contents

Εξοικονομήστε χρόνο και κόστη και δώστε έμφαση στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας εφαρμόζοντας ένα αποδοτικό σχέδιο μετατροπής της ιδιωτικής επιχείρησης σε εισηγμένη.

Η εισαγωγή μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο αποτελεί ένα καθοριστικό γεγονός, καθώς η αποτελεσματική διαχείριση της εισαγωγής μπορεί να προσφέρει μια αποδοτική πηγή άντλησης κεφαλαίων στην εταιρεία. Σε περίπτωση όμως κακής διαχείρισης, η διαδικασία ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή της διοίκησης από την κερδοφόρα ανάπτυξη, να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστοβόρα και να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των μετόχων, ή και ματαίωση της διαδικασίας εισαγωγής.

Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρέχει ένα απλοποιημένο κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την κύρια αγορά, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται εκτενής σχεδιασμός για μια επιτυχημένη διαδικασία εισαγωγής. Η ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης εισαγωγής και η μετατροπή μιας ιδιωτικής επιχείρησης σε εισηγμένη στο χρηματιστήριο πιθανότατα θα απαιτεί αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, τις διαδικασίες και την κουλτούρα της εταιρείας.

Αποτελεί ευθύνη της διοίκησης να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές και να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στη διαχείριση της εισαγωγής της επιχείρησης στο χρηματιστήριο και στην προσήλωση στην επιτυχή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Ο έγκαιρος σχεδιασμός διασφαλίζει την ετοιμότητα της επιχείρησης πριν την επίσημη έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής και επιτρέπει στη διοίκηση να διαχειριστεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει με τον βέλτιστο τρόπο.

Συμφωνά με την εμπειρία μας, οι πλέον επιτυχημένες εισαγωγές στο χρηματιστήριο είναι εκείνες στις οποίες η επιχείρηση είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, καθώς η καλή προετοιμασία επιτρέπει ευελιξία στην εκμετάλλευση ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά.
Οι βασικοί παράγοντές ετοιμότητας της επιχείρησης για τη διαδικασία εισαγωγής περιγράφονται στο σχήμα που ακολουθεί.


Βήματα προετοιμασίας εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής διαφέρει για κάθε εταιρεία, ωστόσο παρουσιάζουμε ένα ενδεικτικό διάγραμμα των απαραίτητων βημάτων προετοιμασίας.

 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Grant Thornton

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας εξετάζει την εισαγωγή της στην εναλλακτική ή την κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μπορούμε να σας παρέχουμε την εμπειρία μας για να επιτύχετε την πλέον αποδοτική διαδικασία εισαγωγής. Η συνεργασία μας από τα πρώιμα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής θα σας εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και πόρους, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στην μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας.

Η επισκόπηση της ετοιμότητας για εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και θα περιλαμβάνει:

Ευκαιρίες αγοράς

Στα πλαίσια της αγοράς και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εξετάζουμε και συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της εταιρείας.
Εάν κριθεί απαραίτητο διενεργούμε έρευνα αγοράς για να εμπλουτίσουμε τη γνώση της διοίκησης ή/και να συμπεριληφθεί σε υλικό ενημέρωσης επενδυτών ως ανεξάρτητη γνώμη εξειδικευμένου συμβούλου.

Χρηματοοικονομικές τάσεις και επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Διεξάγουμε υψηλού επιπέδου έρευνα χρηματοοικονομικών τάσεων και επιχειρηματικών κινδύνων (π.χ. εξάρτηση από πελάτες, προμηθευτές ή υπαλλήλους, όροι βασικών συμβάσεων, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη) ώστε να επισημάνουμε σημαντικά ζητήματα προς αντιμετώπιση πριν την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής.
Τα ευρήματα μας θα βοηθήσουν στην αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου και της στρατηγικής της επιχείρησης.

Εγκυρότητα ιστορικών χρηματοοικονομικών στοιχείων

Αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την κεφαλαιαγορά και επισήμανση τρόπων για συμμόρφωση με αυτές. Θα υποδείξουμε τις λογιστικές πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν στις οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιευθούν μετά την εισαγωγή και θα τις συγκρίνουμε με τις υπάρχουσες λογιστικές πολιτικές και με αλλαγές στα ΔΠΧΑ.
Κατανόηση περίπλοκων χρηματοοικονομικών ζητημάτων, όπως λογιστικές πολιτικές για εξαγορές και πωλήσεις, για επιχειρήσεις υπό κοινό έλεγχο, αποσχίσεις, καθώς και παροχή επεξηγήσεων των επιπτώσεών τους.
Αξιολόγηση της ικανότητας να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε απαραίτητη μετατροπή στα απαιτούμενα λογιστικά πρότυπα εσωτερικά ή εάν υπάρχει ανάγκη για εξωτερικούς συνεργάτες.

Περιβάλλον χρηματοοικονομικού ελέγχου και IT

Προσδιορισμός των απαραίτητων ενισχύσεων των συστημάτων χρηματοοικονομικού ελέγχου και IT, που ενδεχομένως είναι κατάλληλα για μια ιδιωτική επιχείρηση, πριν από τη δημόσια εγγραφή.
Εξέταση πιθανής ενίσχυσης του οικονομικού τμήματος με επιπλέον πόρους για τις ανάγκες της διαδικασίας εισαγωγής ή/και για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μετά την εισαγωγή.

Δυνατότητα χρηματοοικονομικών προβλέψεων

Εξέταση του υπάρχοντος χρηματοοικονομικού μοντέλου προβλέψεων ως προς την καταλληλότητά του για να υποστηρίξει τη δήλωση επάρκειας κεφαλαίου κίνησης, καθώς και μελλοντικές απαιτήσεις για ενημέρωση των επενδυτών μετά την εισαγωγή.
Εάν κριθεί απαραίτητο, ανάπτυξη ενός πιο κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου προβλέψεων για χρήση από τον εκδότη.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύγκριση των υφιστάμενων δομών διακυβέρνησης του εκδότη με τις βέλτιστες πρακτικές τόσο του κλάδου όσο και της επιλεγείσας χρηματαγοράς. Προσδιορισμός προαπαιτούμενων, αλλά και πρακτικών που θα ενισχύσουν την αξία της εταιρείας.
Δημιουργία πλάνου εφαρμογής των προαναφερθέντων πρακτικών και δημοσιοποίησή τους πριν την εισαγωγή, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη των νέων μετόχων.

Εταιρική/φορολογική δομή

Σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής εταιρικής και φορολογικής δομής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του εκδότη αλλά και των επενδυτών, τόσο για τη δημιουργία φορολογικών ωφελειών, όσο και την τη μελλοντική αύξηση της κερδοφορίας και τη διανομή ικανοποιητικών μερισμάτων σε όσους επενδύσουν στην εταιρεία κατά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Λειτουργική δομή

Επισήμανση αλλαγών στην τρέχουσα λειτουργική δομή που θα έχουν θετική επίδραση στη κερδοφορία και τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της εταιρείας.
Σε περίπτωση απόσχισης του εκδότη από έναν όμιλο ή σε περίπτωση εξαγορών ταυτόχρονα με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, θα παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με τη λειτουργία της επιχείρησης σε σχέση με την απόσχιση/εξαγορά. Θα υποστηρίξουμε την επιχείρηση στον σχεδιασμό λειτουργικού πλάνου συνεργειών και την εφαρμογή του.

Κίνητρα αμοιβών στελεχών

Προσδιορισμός ευκαιριών που αφορούν την παροχή κινήτρων μέσω προγραμμάτων αμοιβών στελεχών πριν την εισαγωγή, καθώς και για την επιβράβευση των διοικητικών στελεχών για την ανάπτυξη της επιχείρησης, σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής στο χρηματιστήριο.
Υποστήριξη στον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων αμοιβής στελεχών, μετά την εισαγωγή. Παροχή συμβουλών στον σχεδιασμό νέων παροχών κινήτρων μέσω προγραμμάτων αμοιβής βασισμένων σε μετοχές για τη διοίκηση και τους εργαζομένους.