Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η τελευταία έκδοση του 2019, ξεκινά με τις τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39 ως αποτέλεσμα της έκδοσης «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου» του IASB, ενώ ακολουθούν οι πιο πρόσφατες εκδόσεις της Grant Thornton που αφορούν σε θέματα IFRS.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με τα στελέχη της Grant Thornton.

Διαβάστε εδώ την πλήρη έκδοση rich text with download pdf