ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 17.07.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Δύο φορολογικά κίνητρα για την υποστήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας σχεδιάζει να χορηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σχεδιάζεται η παράταση της αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα μετά το τέλος του 2022 και για μια διετία ακόμα. Πρόκειται για ένα μέτρο που παρουσιάζει ήδη επιτυχία και προϋποθέτει μόνο την αίτηση εκ μέρους του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση. Επιπλέον, σχεδιάζεται η διατήρηση της υφιστάμενης μείωσης φόρου για εργασίες επισκευής και ανακαίνισης ακινήτων. Με το συγκεκριμένο κίνητρο θεσπίστηκε η μείωση φόρου σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η κατανομή της γίνεται ισόποσα και διαμοιράζεται σε περίοδο τεσσάρων ετών. Για τα έως τώρα έτη εφαρμογής του μέτρου 2020-2022, το ανώτερο όριο των δαπανών ορίσθηκε σε ποσό ύψους έως 16.000 ευρώ.

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές προς συζύγους ή εγγονούς εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση μεταφοράς μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον η δωρεά αφορά χρηματικό ποσό.

Η θέσπιση του ως άνω αφορολόγητου ορίου, που καθιερώθηκε και άρχισε να ισχύει από 1.10.2021, αποτελεί μια διευκόλυνση που έχει τύχει ήδη ευρείας εφαρμογής από πλειάδα φορολογούμενων. Ωστόσο, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη και επαναλαμβάνεται μέσω πρόσφατης απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η μεταφορά του χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή προς τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Εν αντιθέσει, σε περίπτωση κατά την οποία επιλέχθηκε η κατάθεση του δωριζόμενου ποσού σε μετρητά από τον δωρητή προς τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου, η φορολογική αρχή έκρινε ότι δεν υφίσταται «μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» και προέβη σε καταλογισμό φόρου δωρεάς με συντελεστή 10% (Α΄ κατηγορία) χωρίς προηγουμένως να αφαιρεθεί το εφάπαξ αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ. Παρότι ο φορολογούμενος προσέβαλλε την ως άνω πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η ενδικοφανής προσφυγή του δεν έγινε δεκτή από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία επικύρωσε την εκδοθείσα από την φορολογική αρχή πράξη.


Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εξηγώντας πώς λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εξηγώντας πώς λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης

Read this article

 

Ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον με την προσωπική τους περιουσία επί φορολογικών οφειλών των εταιριών στις οποίες συμμετέχουν υπό αυτήν την ιδιότητα.

Η απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη των ανωτέρω προσώπων είναι ανεξάρτητη του χρόνου και της ενασχόλησης των εξεταζόμενων προσώπων ή μη με την εταιρία. Υφίσταται, έτσι, διαφοροποίηση με τις διατάξεις περί αλληλέγγυας ευθύνης των λοιπών διοικούντων νομικά πρόσωπα, καθώς στις περιπτώσεις αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων, βασικό κριτήριο ως προς τη θεμελίωση της εις ολόκληρον ευθύνης με την προσωπική περιουσία των ευθυνόμενων προσώπων αποτελεί η συμμετοχή ή μη των φυσικών προσώπων στη διοίκηση της εταιρίας κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο που καθίσταται ληξιπρόθεσμη η φορολογική οφειλή, καθώς και η διαπίστωση υπαιτιότητάς τους ως προς τη μη καταβολή των οφειλόμενων προς το Δημόσιο φορολογικών οφειλών.

Αυξήθηκαν τα πρόστιμα επί παραβάσεων για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Πρόσφατα τροποποιήθηκε ουσιωδώς το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων σε εταιρικές οντότητες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για την δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Ανάλογα με το είδος της παράβασης και το χαρακτήρα του προσώπου διαμορφώνεται και το ποσό επιβολής του προστίμου, το οποίο κατέστη διπλάσιο σε σχέση με τα ισχύοντα ως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις μη υποβολής ή υποβολής ελλιπούς- ανακριβούς αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων, καθώς και στην περίπτωση μη τήρησης των εκ του νόμου απαιτούμενων πληροφοριών σε Ειδικό Μητρώο στην έδρα ή την μόνιμη εγκατάσταση του νομικού προσώπου, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής: α)5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών έως και 100.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος παράβασης, αλλά και για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν απασχολούν εργαζομένους β)10.000 ευρώ στην περίπτωση κύκλου εργασιών άνω των 100.000 ευρώ έως και 700.000 ευρώ και απασχόλησης μέχρι 50 εργαζομένων γ)20.000 ευρώ στην περίπτωση καθαρού κύκλου εργασιών άνω των 700.000 ευρώ έως και 8.000.000 ευρώ και απασχόλησης από πενήντα ενός (51) έως και διακοσίων πενήντα (250) εργαζομένων δ)40.000 ευρώ στην περίπτωση καθαρού κύκλου εργασιών άνω των 8.000.000 ευρώ και απασχόλησης άνω των διακοσίων πενήντα (250) εργαζομένων. Σημειώνεται πως στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποιητικής δήλωσης, τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 ευρώ αγγίζοντας τα 40.000 ευρώ, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την εκπνοή της προθεσμίας προς καταχώρηση, που είναι 60 ημέρες από την επέλευση των μεταβολών των στοιχείων των δικαιούχων. Καθεμία από τις προαναφερόμενες παραβάσεις συνεπάγεται δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων η οποία ισχύει έως την άρση της παράβασης. Τέλος, η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης μπορεί να προσβληθεί με ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

Δείτε περισσότερα