ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 24.07.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Προσαυξημένες κατά 60% μπορούν να εκπέσουν φορολογικά οι επιχειρήσεις τις διαφημιστικές δαπάνες τους κατά την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με προθεσμία έως 30/08.

Το φορολογικό κίνητρο έχει ως στόχο την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου. Ειδικότερα, η διαφημιστική δαπάνη για υπαίθριες διαφημίσεις και για αγορά χρόνου ή χώρου προβολής μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος, Διαδίκτυο) εκπίπτει για το έτος 2021 συνολικά σε ποσοστό 160%, εφόσον το ύψος της υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη δαπάνη του 2019, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί προ της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου). Ως διαφημιστική δαπάνη νοείται αποκλειστικά το κόστος της ανάρτησης ή της αγοράς χρόνου ή χώρου καθαυτής και όχι αμοιβές για τυχόν παρεπόμενες ή πρόσθετες υπηρεσίες. Οσον αφορά ειδικά τις διαφημίσεις που γίνονται μέσω Διαδικτύου, προκειμένου η σχετική δαπάνη να εκπέσει προσαυξημένη, η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Online Media» της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η προσαυξημένη έκπτωση των δαπανών διενεργείται μέσω της συμπλήρωσης του ειδικού κωδικού κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος (έως 30.08.2022), ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν και σχετικό αρχείο με το αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό, σε περίπτωση μελλοντικού φορολογικού ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι το κίνητρο αυτό θεσπίστηκε για πρώτη φορά για το φορολογικό έτος 2020 (προσαύξηση 100%), ενώ έχει επεκταθεί και για τις διαφημιστικές δαπάνες που διενεργούνται κατά το φορολογικό έτος 2022 (προσαύξηση 30%).

Aνάλογα με τον χρόνο χορήγησης και διακράτησης των stock options καθορίζεται ο τρόπος φορολόγησής τους.

Χρόνος χορήγησης του δικαιώματος (grant) είναι η αφετηρία για τον υπολογισμό της ελάχιστης περιόδου 2 ετών (ή 3 ετών για τις startups), η οποία αποτελεί προϋπόθεση ώστε η ωφέλεια από τη χορήγηση των stock options να φορολογηθεί ως εισόδημα από υπεραξία με συντελεστή 15% (ή 5% για τις startups) και όχι ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Επιπλέον, ως χρόνος φορολόγησης της ωφέλειας που προέκυψε κατά την άσκηση του δικαιώματος λαμβάνεται ο χρόνος της μετέπειτα μεταβίβασης των μετοχών που αποκτήθηκαν. Ειδικότερα, εφόσον έχει παρέλθει η ελάχιστη περίοδος των 2 ετών από τη χορήγηση του δικαιώματος μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών, η ωφέλεια χαρακτηρίζεται εισόδημα από υπεραξία και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 15%, πλέον της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Αντίθετα, εάν οι μετοχές διακρατηθούν για διάστημα μικρότερο των 2 ετών (ή 3 ετών για τις startups, αντίστοιχα), η ωφέλεια αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες («παροχή σε είδος») και φορολογείται βάσει της σχετικής κλίμακας (έως 44%) (Ε 2208/24-12-2020).

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Αναλύοντας τους πυλώνες και τις κατευθύνσεις του Ταμείου

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Αναλύοντας τους πυλώνες και τις κατευθύνσεις του Ταμείου

Read this article

Ο χρόνος μεταβίβασης των μετοχών που έχουν διατεθεί δωρεάν στον εργαζόμενο (“stock awards”) είναι ο χρόνος φορολόγησης.

Ο χρόνος διάθεσης των μετοχών ορίζεται ως χρόνος γένεσης της φορολογητέας ωφέλειας. Πλην όμως, η φορολογική υποχρέωση για τον δικαιούχο (εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο) αναβάλλεται έως την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών. Επιπλέον, η ωφέλεια που θα προκύψει κατά τη διάθεση των μετοχών αποτελεί εισόδημα από υπεραξία που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 15% (ή 5% για τις startups), οποτεδήποτε και αν μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά τη δωρεάν απόκτησή τους. Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των παραπάνω νέων διατάξεων για τα stock options και τα stock awards, οι ίδιες ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις δύνανται να εφαρμοστούν σε stock options που χορηγούνται ή μετοχές που διατίθενται τόσο από ημεδαπές όσο και από αλλοδαπές συνδεδεμένες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Προβλέπεται η χορήγηση διακριτής βεβαίωσης αποδοχών προς τους εργαζόμενους στους οποίους χορηγούνται stock options.

Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και της παρακολούθησης των εισοδημάτων αυτών μέχρι την κατά περίπτωση φορολόγησή τους, προκειμένου να διασφαλίσει η Φορολογική Διοίκηση την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, απαιτείται οι εταιρείες που χορηγούν τα δικαιώματα, είτε είναι εκδότριες των τίτλων είτε όχι (στην περίπτωση που τα δικαιώματα αφορούν τίτλους άλλης συνδεδεμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας), κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης να χορηγούν στους εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους διακριτή βεβαίωση αποδοχών, σε έντυπη μορφή, με το ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΕ, στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς και η ημερομηνία χορήγησης των δικαιωμάτων. Παράλληλα, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στην μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δίχως να προβαίνουν στην παρακράτηση και απόδοση των προαναφερθέντων φόρων. Το ποσό αυτό θα προσυμπληρώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων φυσικών προσώπων στο οικείο φορολογικό έτος, για πληροφοριακούς σκοπούς, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε και το πώς θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

Δείτε περισσότερα