Το “Financial Sector Insights” αποτελεί μία ενημερωτική έκδοση που συντάχθηκε από την ομάδα των Financial Services της Grant Thornton στην Ελλάδα.

Στην πρώτη μας έκδοση για αυτή τη χρονιά επιχειρούμε να περιγράψουμε σε μεγαλύτερο βάθος ορισμένες από τις πιο πρόσφατες αλλαγές στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα ως εξής:

  • το νέο εποπτικό μηχανισμό μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας του,
  • τις προκλήσεις που προκύπτουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες από την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
  • τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και
  • την ενσωμάτωση του Κανονισμού 575/2013 σχετικά με τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων.