Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board, IASB) εξέδωσε  τροποποιήσεις στο υφιστάμενο ΔΠΧΑ 4 «Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικά συμβόλαια» (τροποποιήσεις στο υφιστάμενο ΔΠΧΑ 4).

Οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν από ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του νέου Προτύπου που αφορά στα χρηματοοικονομικά μέσα (ΔΠΧΑ 9) πριν από την αντικατάσταση του υφιστάμενου προτύπου για τις ασφαλιστικές που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, καθώς υπάρχει λογιστική αναντιστοιχία και διακύμανση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το χρονικό διάστημα που θα ξεκινήσει η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και του επερχόμενου Προτύπου ΔΠΧΑ 4.

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη (overlay approach) και μετάθεση εφαρμογής (deferral approach). Το τροποποιημένο Πρότυπο

  • δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναταξινομήσουν τα αποτελέσματα επιλέξιμων χρηματοοικονομικών μέσων, που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 4 για τα ασφαλιστικά συμβόλαια, μεταξύ της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, εισάγοντας παράλληλα πρόσθετες γνωστοποιήσεις,
  • δίνει την εναλλακτική δυνατότητα στις εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο σχετίζονται επικρατέστερα με τις ασφάλειες, να αναβάλλουν προσωρινά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι το νωρίτερο μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2021 και της εφαρμογής του επερχόμενου Προτύπου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι εταιρείες που θα επιλέξουν τη μετάθεση εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο Πρότυπο για τα χρηματοοικονομικά μέσα – ΔΛΠ 39.

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 4 αντικαθιστούν τις υφιστάμενες επιλογές του Προτύπου για την αντιμετώπιση αντίστοιχων διακυμάνσεων.

Ο σχεδιασμός του νέου Προτύπου για τα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι σε εξέλιξη και η ημερομηνία εφαρμογής του δεν αναμένεται νωρίτερα από το 2020.

Στο συνημμένο IFRS alert περιλαμβάνεται μια συνοπτική παρουσίαση των τροποποιήσεων αυτών.

Εάν θέλετε να συζητήσετε περαιτέρω σχετικά με τις παραπάνω τροποποιήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Αθηνά Μουστάκη.