insight featured image
Contents

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διαδικασία των συναλλαγών χαρακτηρίζεται από έντονη πολυπλοκότητα, καθώς οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση τους είναι περίπλοκοι. Οι συνθήκες της αγοράς, η επιλογή ακατάλληλου στόχου και η ανεπαρκής αξιολόγηση, ο εντοπισμός deal breakers κατά τη διαδικασία due diligence, η υπερεκτίμηση των προσδοκώμενων συνεργείων, ο ρόλος των στελεχών όπως επίσης και η κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικούς λόγους που συμβάλλουν στη μη επιτυχή έκβαση ενός deal.

Λόγοι αποτυχίας των deals

Επιλογή ακατάλληλου στόχου και/ή ανεπαρκής αξιολόγηση: Κατά το πρώιμο στάδιο των εξαγορών, ο επενδυτής αποτιμά τα οφέλη που θα του αποφέρει η πιθανή συναλλαγή καθώς και τα κόστη που πιθανώς θα δημιουργηθούν. Ωστόσο, πολλές φορές η διαδικασία αποδεικνύεται ανεπαρκής, διότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανακαλύπτει πως υπερεκτίμησε τα οφέλη και υποεκτίμησε τα κόστη.

Είναι πολύ σημαντικό, ο επενδυτής να εκτιμήσει τους λόγους που οδηγείται σε deal και να αξιολογήσει την αναγκαιότητα της στρατηγικής. Ταυτόχρονα, η μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της εταιρείας-στόχου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της συναλλαγής.

Deal breakers κατά τη διαδικασία due diligence: Η διεξοδική ανάλυση της εταιρείας-στόχου από πλευράς financial, legal, tax, technical due diligence καθώς και σε επίπεδο μηχανογραφικών συστημάτων (IT due diligence) και ανθρώπινου δυναμικού (HR due diligence) είναι ζωτικής σημασίας ώστε να εντοπιστούν άμεσα ζητήματα τα οποία χρήζουν επίλυσης ή/και περαιτέρω ανάλυσης ή μπορεί επίσης να αποτελέσουν παράγοντες ακύρωσης της συναλλαγής (deal breakers). Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια ενός due diligence ο εντοπισμός πιθανών υποχρεώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αξιώσεις από τρίτο μέρος έναντι της εταιρείας ή η ύπαρξη συμφωνητικού η οποία περιέχει ρήτρες αναφορικά με μελλοντικές υποχρεώσεις που δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν λόγους ώστε να μην ολοκληρωθεί τελικά μία συναλλαγή.

Εξωγενείς παράγοντες/συνθήκες αγοράς: Καθοριστικό ρόλο σε εξαγορές και συγχωνεύσεις διαδραματίζουν οι συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά το διάστημα πραγματοποίησης της συναλλαγής. Μια ουσιώδης αλλαγή στο ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο ή οι επιπτώσεις των διεθνών πολιτικών δρώμενων μπορεί να ανατρέψουν τα δεδομένα και να οδηγήσουν σε «πάγωμα» της συμφωνίας. Επιπλέον, το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την τεχνολογία, η κυβερνητική μη σταθερότητα και οι νομοθετικές αλλαγές διαφοροποιούν τους «κανόνες του παιχνιδιού», όπου μπορεί να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας για τη τελική συμφωνία.

Υπερεκτίμηση προσδοκώμενων συνεργειών: Ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στη μη επιτυχή έκβαση ενός deal είναι η υπερεκτίμηση των προσδοκώμενων συνεργειών. Πέρα από τις συνέργειες με τη μορφή οικονομιών κλίμακας, αύξηση μεριδίου αγοράς κ.ά., συνέργειες από την κουλτούρα, τη φήμη ή την τεχνογνωσία είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Στο πλαίσιο της αύξησης των πωλήσεων και ως εκ τούτου στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, η πελατεία της εταιρείας-στόχου ενδέχεται να αντιδράσει αρνητικά σε διαφορετικές τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Μεγάλη είναι και η πιθανότητα οι ανταγωνιστές να μειώσουν τις τιμές τους ή να προχωρήσουν και αυτοί σε εξαγορές/συγχωνεύσεις με σκοπό να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παράμετροι που συμβάλλουν στην επιτυχία ενός Deal
Παράμετροι που συμβάλλουν στην επιτυχία ενός Deal
Read this article

Ρόλος ανώτατων στελεχών: Στο στάδιο των διαπραγματεύσεων η αδυναμία ύπαρξης συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και ο βαθμός της διαπραγματευτικής δύναμης των ανώτατων στελεχών είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν στη μη επιτυχή έκβαση της συναλλαγής. Από την άλλη, κατά το πρώιμο στάδιο της ολοκλήρωσης ενός deal παρατηρείται συχνά η μείωση της αίσθησης του καθήκοντος τους και της διάθεσης συνεργασίας με τα νέα στελέχη του επενδυτή, λόγω του ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με την επερχόμενη αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και με τις αρμοδιότητές τους στο νέο σχήμα. Ταυτόχρονα, το άγχος αντικατάστασής τους και η πιθανότητα μη υιοθέτησης της νέας στρατηγικής δύναται να οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγικότητάς τους, επιδρώντας αρνητικά στο νέο εταιρικό σχήμα.

Κουλτούρα/Ανθρώπινο δυναμικό: Στα deals σημαντική είναι η αποδοχή και η υποστήριξη της νέας πραγματικότητας από το ανθρώπινο δυναμικό και των δύο μερών. Κύρια αίτια αποτυχίας μιας συμφωνίας αποτελεί η αδυναμία ενσωμάτωσης και ενοποίησης της κουλτούρας, καθώς και των όποιων προβλημάτων προκύψουν από την αντίδραση και αντίσταση του προσωπικού. Αρκετές είναι οι φορές που ο επενδυτής δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της αβεβαιότητας που επικρατεί στους εργαζομένους διότι δε γνωρίζουν αν θα διατηρηθεί η θέση τους στο νέο εταιρικό σχήμα.

Ένας επιπλέον βασικός λόγος μη ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής είναι η αδυναμία γρήγορης και επιτυχούς ενοποίησης των δύο επιχειρήσεων. Παρόλο που η συμβατότητα της εταιρικής κουλτούρας είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας μιας συναλλαγής είναι και ο παράγοντας που στις περισσότερες περιπτώσεις αγνοείται. Η ασυμβατότητα των επιχειρήσεων που οφείλεται σε διαφορές στη διοίκηση, στα οργανωτικά συστήματα και σε προβλήματα με το εργατικό δυναμικό είναι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της συμφωνίας.

Έντονα είναι και τα προβλήματα της εθνικής κουλτούρας που αφορούν κατά κύριο λόγο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες διαφορές εντοπίζονται στον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, στη διοίκηση, στους κανόνες εργασίας, στη δύναμη των πελατών και των προμηθευτών.