Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και γνώση μας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, νομοθετικής και κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, λειτουργικής αποτελεσματικότητας και εταιρικής διακυβέρνησης, παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις που θα ενδυναμώσουν τις δομές της επιχείρησής σας, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση, την φήμη και την αξιοπιστία σας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος ESGRC σας παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, να καταρτίσετε ένα ισχυρό στρατηγικό πλάνο και να πραγματοποιήσετε σταθερά βήματα ανάπτυξης.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν ένα μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και εποπτικών μηχανισμών είναι πολλαπλά, όπως ενδεικτικά τα κάτωθι:

 • Καλύτερη, ακριβής, έγκαιρη και πλήρης παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα για την αξιοπιστία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τη διακυβέρνηση της Εταιρείας
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων και μείωση της πιθανότητας απάτης, απώλειας εσόδων
 • Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Ενίσχυση της αξιοπιστίας και ακεραιότητας της Διοίκησης
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς σε ισχύ
 • Αποφυγή επιβολής προστίμων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές
 • Ικανοποίηση προτιμήσεων και προσδοκιών των μετόχων, επενδυτών και λοιπών ενδιαφερόμενων Μερών
 • Ενίσχυση της δομής της διακυβέρνησης των κινδύνων και συντονισμός των επιπέδων άμυνας της Εταιρείας
 • Ανάπτυξη ενός συνόλου βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντίδρασης της Εταιρείας αν το χειρότερο σενάριο πραγματοποιηθεί

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Η Grant Thornton παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που θα ενδυναμώσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού σας Ελέγχου, καθώς επίσης και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το οποίο θα θεμελιώσει την εταιρική σας απόδοση και θα διασφαλίσει τη συμμόρφωσή σας στο κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

Καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν να παρέχουν μεγαλύτερη διασφάλιση στα ενδιαφερόμενα μέρη, έρχονται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να συμμορφωθούν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και κατ’ επέκταση να επιδείξουν βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.  Είτε η Εταιρεία σας είναι εισηγμένη και υποχρεούται στην εφαρμογή σχετικών νόμων, όπως πχ Ν.4706/2020, είτε είναι μία ιδιωτική Εταιρεία που επιθυμεί να υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές, συνεργαζόμαστε μαζί σας για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που ενισχύουν τις δομές διακυβέρνησης, οι οποίες θα στηρίξουν την εταιρική απόδοση και θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση αποκλίσεων (Gap analysis) έναντι ισχύοντος πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση υφιστάμενου συστήματος οργάνωσης και εταιρικής διακυβέρνησης και παροχή βελτιωτικών συστάσεων
 • Ανεξάρτητη αξιολόγηση συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου βάσει Ν.4706/2020
 • Συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με διεθνή πλαίσια / κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης και βέλτιστες πρακτικές
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του
 • Διοργάνωση και παροχή ενημερωτικών προγραμμάτων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση Κανονισμών, Πολιτικών, Διαδικασιών, Εκθέσεων κ.α.
 • Αξιολόγηση καταλληλόλητας υποψήφιων μελών ΔΣ
 • Αξιολόγηση ανεξαρτησίας μελών ΔΣ
 • Τεχνική υποστήριξη στο έργο των Επιτροπών ΔΣ
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε family Business εταιρείες για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαδοχής και μετάβασης, καθώς και οργανωσιακής και λειτουργικής αναβάθμισης (Family Business consulting)
Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Οι αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις καλούν τους οργανισμούς να βελτιώσουν και να “ωριμάσουν” τις επιχειρηματικές πρακτικές τους, να αποκτήσουν ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφάλιση για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνων. Στην Grant Thornton συνεργαζόμαστε μαζί σας μέσω των πιστοποιημένων Εσωτερικών Ελεγκτών μας και των εξειδικευμένων στελεχών μας, καλύπτοντας όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου μερικής ή πλήρους ανάθεσης
 • Εξωτερική αξιολόγηση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Υποστήριξη στην κατάρτιση ετήσιου πλάνου εσωτερικού ελέγχου βασιζόμενο σε risk based προσέγγιση
 • Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ανάληψη εσωτερικών ελέγχων επί εξειδικευμένων αντικειμένων (πχ ΙΤ audits , ESG assessments, MIS reporting, subsidiaries operations, related parties transactions etch)
 • Διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και δεν αποτελεί αντικείμενο μίας διεύθυνσης ή ευθύνη μόνο της Διοίκησης. Η ενίσχυση της κουλτούρας αναγνώρισης, αξιολόγησης και γενικότερης διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνου σε μία Εταιρεία, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εχέγγυα για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Η έμπειρη ομάδα του ESGRC της Grant Thornton μπορεί να σας παράσχει κατάλληλες κατευθύνσεις προκειμένου να είστε σε θέση να διαχειριστείτε αποτελεσματικά και στοχευμένα τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία σας. Συντονισμένος στόχος μας πλέον θα είναι να ελαχιστοποιήσετε τυχόν απώλειες από ανεπιθύμητα γεγονότα και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοση σας κατά την εκτέλεση της επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρείας σας.

Οι υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη στη διαμόρφωση ενός ολιστικού Πλαισίου διαχείρισης κινδύνων
 • Επιμέρους υποστήριξη στην κατάρτιση της Στρατηγικής για την διαχείριση των κινδύνων και την ανάλυση της διάθεσης της Εταιρείας απέναντι στον κίνδυνο (Risk Appetite)
 • Επιμέρους υποστήριξη στην κατάρτιση εξειδικευμένων Πολιτικών και Διαδικασιών για την διαχείριση του εκάστοτε κινδύνου
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός του Μητρώου Κινδύνων
 • Εξέταση και ανάλυση των κινδύνων βιωσιμότητας (ESG Risk Assessment)
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη διοικητικών αναφορών και δεικτών μέτρησης κινδύνων
 • Αξιολόγηση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων βάση διεθνών πλαισίων και βέλτιστων πρακτικών
 • Διενέργεια αναγνώρισης και αξιολόγησης εταιρικών κινδύνων και μηχανισμών ελέγχου
 • Ανάπτυξη της διαδικασίας καταγραφής και ανάλυσης των υφιστάμενων και δυνητικών κινδύνων και εξέτασης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς των μηχανισμών ελέγχου (Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (RCSA)
 • Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων
Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί πλέον ένα δύσκολο γρίφο για πολλές επιχειρήσεις και ιδίως για όσες υπάγονται σε εποπτευόμενο κλάδο ή διατηρούν διεθνείς επαγγελματικές συνεργασίες. Η συστηματική παρακολούθηση και η έγκαιρη εναρμόνιση με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν στο κανονιστικό πλαίσιο μπορούν να προφυλάξουν μία επιχείρηση από επιβολή προστίμων και κυρώσεων, αλλά κυρίως από δυσφήμιση και σημαντική απώλεια εσόδων ή κερδών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης στοχεύοντας στην διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας και της προστασίας των στελεχών τους, έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ανάλογα με το προφίλ και τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησής σας)
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια (Compliance Healthcheck)
 • Ανάπτυξη / επικαιροποίηση μητρώου κανονιστικών υποχρεώσεων
 • Αξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και παροχή βελτιωτικών συστάσεων
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη σχετικών διοικητικών αναφορών για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες ταυτοποίησης τρίτων μερών (AML – KYC)
 • Υποστήριξη στην οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού πρόληψης κατά της απάτης ή δωροδοκίας (Antifraud / Antibribery framework)
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών (Whistleblowing)
 • Διενέργεια SOX compliance reviews & tests of controls
 • Έλεγχοι διασφάλισης συστημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης ή επί συγκεκριμένων δικλείδων ασφαλείας (ISAE 3000, ISAE3402, SOC κ.λπ.)
 • Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων (εγχώρια ή διεθνή)
Υπηρεσίες Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας

Μετά από μία δεκαετία οικονομικής κρίσης και πάνω από δύο σχεδόν έτη πανδημίας σε εξέλιξη, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και επίτευξης των στόχων της επιχείρησής σας. Συνθήκες εξ’ αποστάσεως απασχόλησης, ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και μείωσης λειτουργικού κόστους, αυτοματοποίηση διαδικασιών και αποφυγή σπατάλης χρόνου και πόρων, είναι μερικοί από τους παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη προκειμένου να επιλέξουμε τις κατάλληλες λύσεις για εσάς.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Διαγνωστική μελέτη για το τρέχον λειτουργικό μοντέλο μιας Εταιρείας & Benchmarking analysis
 • Ανασχεδιασμός οργανωτικής δομής
 • Αναδιοργάνωση τμημάτων
 • (Ανα)διαμόρφωση περιγραφών των θέσεων εργασίας εντός της Εταιρείας
 • Επικαιροποίηση ή Απλοποίηση διαδικασιών
 • Κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας πολιτικών και επιμέρους Κανονισμών
 • Διαμόρφωση / επικαιροποίηση πλαισίου προμηθειών
 • Αναθεώρηση εγκριτικών ορίων και ροών διαδικασιών λήψης διοικητικών αποφάσεων
 • Προετοιμασία για απόκτηση πιστοποιήσεις ISO σε διαδικασίες και συστήματα ποιότητας
 • Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης (assessment) εμπορικών δραστηριοτήτων & αντίστοιχες προτάσεις
 • Consumer & Customer Insights
 • Oλοκληρωμένες προτάσεις branding, re-branding, αρχιτεκτονικής μαρκών & τοποθέτησης στην αγορά (brand positioning & proposition)
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων & προτάσεις βελτιστοποίησης
 • Στρατηγικές προτάσεις για NPD (New Product)
 • Προτάσεις για pricing strategy (π.χ. τιμολογιακή τοποθέτηση στην αγορά, εμπορική πολιτική, προτεραιοποίηση λογαριασμών)
 • Distribution & Channel Management / Ανάλυση Route-to-market & βέλτιστων εμπορικών πρακτικών
 • Εμπορική προτεραιοποίηση λογαριασμών βάσει ευκαιριών & στρατηγικής
 • Ανάλυση και προτάσεις προωθητικών ενεργειών, είτε Above-The-Line (ATL), είτε Below-The-Line (BTL), καμπανιών είτε μαζικά προς τους καταναλωτές ή στα τελικά σημεία πώλησης
 • Commercial Return-On-Investment (ROI) / Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής δαπάνης marketing & πωλήσεων, ούτως ώστε οι πελάτες να απελευθερώσουν % της επένδυσής τους, είτε για να επανεπενδύσουν ή για εξοικονόμηση πόρων.

Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε κλάδο

Η Grant Thornton συμβάλει καταλυτικά με λύσεις σε ειδικά επιχειρησιακά ζητήματα. Δείτε αναλυτικά πως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.

Σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση ως μοχλός ανάπτυξης της επιχείρησής σας

Corporate Governance, Risk & Compliance

Το νέο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ν.4706/2020) και πώς να ανταπεξέλθετε στις σχετικές προκλήσεις.

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο εδώ (GR)

GDPR & Νέες προκλήσεις

Corporate Governance, Risk & Compliance

Αντιμετωπίζοντας τις διαρκείς και νέες προκλήσεις στη μετά-Brexit & μετά-Shcrems II ψηφιακή εποχή

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

Whistleblowing

Corporate Governance, Risk & Compliance

Η σημασία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 για την προστασία των επιχειρήσεων

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

Τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου

Corporate Governance, Risk & Compliance

Εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας στην εποχή του online gaming

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης, Marketing & Πωλήσεων

Corporate Governance, Risk & Compliance

Στην Grant Thornton προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης της επιχείρησής σας, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

imagehplec.png

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Η Grant Thornton και το τμήμα Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance, μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει καθώς και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει, προσφέρει υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν τις δομές Εταιρικής Διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού σας Ελέγχου. Καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, παράλληλα αυξάνονται και οι ευθύνες σας να διαχειριστείτε δυνητικούς κινδύνους. Ανεξάρτητα από το εάν οι κίνδυνοι προκύπτουν από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξή σας και την ικανότητά σας να επιτύχετε τους στρατηγικούς σας στόχους. Στη Grant Thornton διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία ώστε να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας. Παράλληλα, προτεραιότητά μας αποτελεί η κατανόηση των προβλημάτων σας και η προσαρμογή στις ανάγκες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα διατηρήσουν την κερδοφορία της επιχείρησής σας.